Warunki użytkowania

Zasady użytkowania strony

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Spadkobiercy śp Krzysztofa Dzierżawskiego oświadczają, iż niniejsza strona Internetowa jest zarządzana przez synów Krzysztofa (zwanych dalej Operatorem witryny dzierzawski.pl) i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony Internetowej.

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe lub materiały przesłane do serwisu dzierzawski.pl są przedmiotem Polityki Poufności i Ochrony Danych Osobowych zawartych w Polityce Prywatności znajdującej się na tej witrynie.

Dokładność, pełność i aktualność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni dokładne i zawsze zaktualizowane. Zamieszczone na stronie informacje mają charakter ogólny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania istotnych decyzji bez konsultacji z pierwotnym, dokładniejszym, bardziej kompletnym albo bardziej aktualnym źródłem informacji. Informacje zawarte na niniejszej stronie Internetowej nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, gwarancyjna lub jako część jakiejkolwiek umowy. Polegając na zawartych na tej stronie materiałach, użytkownik działa na własne ryzyko. Strona może zawierać informacje historyczne, które z konieczności nie są aktualne i są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji prosimy o skontaktowanie się z Operatorem witryny dzierzawski.pl.

Operator witryny dzierzawski.pl może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian w niniejszej stronie Internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach tam przedstawionych. Operator witryny dzierzawski.pl nie ma obowiązku aktualizacji przedstawionych tu informacji. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za sprawdzanie zmian na stronie.

Operator witryny dzierzawski.pl może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony Internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

Operator witryny dzierzawski.pl może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony Internetowej materiały.

Operator witryny dzierzawski.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wynikłe z zastosowania informacji lub programów ściągniętych z tej strony. Operator witryny dzierzawski.pl w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek pośrednie lub dodatkowe szkody, włączając przerwanie działalności gospodarczej lub utratę zysków.

Prawa własności Intelektualnej

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

Niniejsza strona Internetowa zawiera znaki logo, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których Operator witryny dzierzawski.pl jest właścicielem bądź posiada licencje do ich użytkowania. Witryna może również zawierać znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

Cała zawartość niniejszej strony Internetowej, w tym projekt i układ witryny stanowią własność intelektualną Operatora witryny dzierzawski.pl lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały oraz informacje umieszczone na stronie Internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronie Internetowej, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach Operatora witryny dzierzawski.pl nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Operatora witryny dzierzawski.pl wyrażonej w formie pisemnej. Strona Internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Operator witryny dzierzawski.pl upoważnia Użytkownika do wyświetlania strony Internetowej i pobierania z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Operator witryny dzierzawski.pl udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy.

Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych czy tłumaczenia materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie Internetowej, jak i samej strony Internetowej.

Łącza do innych serwisów

Strony internetowe Operatora witryny dzierzawski.pl mogą zawierać odnośniki do innych stron Internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. Operator witryny dzierzawski.pl nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści. Zamieszczenia linków do stron firm trzecich nie należy rozumieć jako popierania ich zawartości, zaś korzystanie z tych stron może być obwarowane odrębnymi warunkami i zasadami, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

Użytkownik może umieścić link do strony Operatora witryny dzierzawski.pl tylko jeżeli będzie się ona otwierała w nowym, niezależnym oknie, bez ramek, swobodnych okien bądź tekstów i grafik nie wykonanych przez Operatora witryny dzierzawski.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Operator witryny dzierzawski.pl oraz zewnętrzni dostawcy zawartości nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe, domniemane i inne, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony Internetowej oraz wszelkich innych stron Internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie Internetowej. Zasady te dotyczą także wiadomości poczty elektronicznej otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Operatora witryny dzierzawski.pl. Odpowiedzialność ta obejmuje odszkodowania za błędy, zaniedbania, przerwy, opóźnienia, wirusy komputerowe, utratę dochodów użytkownika, nieupoważniony dostęp i zmianę przekazu bądź danych oraz inne straty materialne lub niematerialne. 

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony Internetowej. Użytkownik, który spowoduje techniczne zakłócenie pracy strony Internetowej lub systemów przekazujących ją użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty i wydatki (łącznie z wynagrodzeniem prawników) związane z usunięciem spowodowanego zakłócenia.

Prawo właściwe

Warunki korzystania ze strony podległe są prawu polskiemu, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z niniejszej strony Internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora witryny dzierzawski.pl.


 
© 2011-2012 Rodzina Dzierżawskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: planetSAP.info oraz 44GROUP.